ວິດີໂອການສົນທະນາມີອາເມລິກາທີ່ມີປະຊາຊົນຂອງບຣາຜູ້ທີ່ມີການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ-ການເລີ່ມຕົ້ນ

ອົງການ,ຮ່ວມກັນກັບພາສາໂຮງຮຽນເພີ່ມນໍາສະເຫນີໂຄງການ ຜູ້ຂຽນຂອງໂຄງການໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າລົບວັດທະນະທຳ,ພູມສາດແລະອຸປະສັກພາສາ