ມ່ວນມີຜູ້ຊາຍສໍາລັບການແຕ່ງງານແລະຮ້າຍແຮງສໍາພັດ

ໄຊວັນທີທີ່ມີກຽດຜູ້ຊາຍໃນຣາການສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮພັນ,ການແຕ່ງງານແລະຄອບຄົວ