ຕອບສະຫນອງ,ບຣາຊິນ, ໄດ້ຮັບຮູ້ຈັກກັບເປັນຜູ້ຊາຍອາຍຸຊາວຫນຶ່ງຈະສາມສິບປີ

ແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຂອງທີ່ເຂົ້າມາຂໍ້ຄວາມແລະຄໍາຕອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ພາກສ່ວນການນໍາໃຊ້ຂອງເວັບໄຊໄດ້ນໍາໃຊ້ສັນຍາ)