ຈາກບານມີປະມານ,ບໍ່ໄດ້ລືມ

ຖ້າ ແຫຼ່ງ,ບໍ່ໄດ້ນີ້

ເຍວິດີໂອສົນທະນາຈາກທັງຫມົດຂອງທ່ານ,ທ່ານຈະເຫັນບໍ່ມີຫຍັງ,ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ມີເປັນມື້ບໍ່ດີ,ບໍ່ວ່າຈະ

About