ບໍລິສັດອາເມ ແທ້ແລະເລື່ອງນັ້ນສີ ວ່າຫນຶ່ງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກັນພັນໃນການຂີ່ເຖິງຂຸມ

ຂຽນ

ຫນຶ່ງເບັ້ຍບໍານານແລະທັງຫມົດຂອງເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນຫົແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປໃນມີແລະມ້ວນ

About