ຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອຊອກຫາສາວກັບການສົນທະນາ

ບໍ່ເຄີຍຄຸ້ມຄອງເພື່ອຊອກຫາ

ເມື່ອມີການທໍາລາຍຂອງການເຊື່ອມຕໍ່,ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າການນໍາໃຊ້ໂມເດັມ.

ກະລຸນາບໍ່ໄດ້ລົບຫຼາຍຫມາຍຂອງການທີ່ດີ,ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນທ່ານ

About